Doktorantai

Rūta Bružienė

Aukštojo mokslo politikos tikslai ir jų Lietuvos mokslo ir studijų sistemos optimizavimo kontekste

Lina Bairašauskienė

Mokyklų vadovų veiklos vertinimas

Lina Grudulaitė

Vietos bendruomenių sąmoningumo ugdymas ir parengimas pabėgėlių integracijai per suaugusiųjų švietimo iniciatyvas

Jurgita Tuitaitė

Epilepsija sergančių vaikų teisės į įtraukųjį ugdymą užtikrinimastaikant kritinį naratyvą

Marius Šadauskas

Mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtotė integruojant atvirąsias nuotolines laboratorijas į gamtos ir tiksliuosius mokslus

Tetiana Ponomarenko

Powerful and enpowered leadership of a teacher

Diana Saveikienė

Profesinės karjeros istorijos: asmenų, turinčių Aspergerio sindromą, naratyvas

 

Irma Leščinskaitė

Meninės kūrybosedukacinė reikšmė asmens individuacijos procese: tranformacinio poveikio prielaidos, galimybės ir ribos

Raimundas Šimkonis

Darbotojų, dirbančių su psichosocialinę negalią turinčiais žmonėmis, sąmoningumo ugdymas

Jogaila Vaitekaitis

STEM Lietuvoje: Posthumanizmo prieigos

 

Inga Bertašienė

Technologijomis grindžiamo kūrybiškumo ugdymas koleginėse studijose

 

Indrė Čergelytė

Cukriniu debiatu sergančiųjų asmenų sveikatos palankių įgūdžių ugdymo(si) modelis

Rita Misiulienė

Technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkos, įgalinančios besimokančiųjų mokymosi pasiekimų ir mokymosi progreso stebėseną, modeliavimas

Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė

Šeimų, globojančių ne giminaitį vaiką, savaiminis mokymasis iš kasdienių patirčių

Vaida Jurgilė

Globalusis švietimas aukštajame moksle

Sandra Valantiejienė

Prevencinės veiklos turinio bendrojo ugdymo mokykloje konceptualizavimas

Marjan Masoodi

Fostering Metacognitive Awareness in Autonomous University Studies

Laima Skrickienė

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vadybinės kompetencijos ugdymo modelis

Justina Garbauskaitė-Jakimovska

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo žemėlapių perbraižymas: kritinės pedagogikos perspektyva

Simona Rekienė

Mokslinio vadovo vaidmuo mokslininkų rengime

Justina Naujokaitienė

Kognityvinių procesų skirtumai technologijomis grįsto mokymosi metu: raidos tyrimas

Marius Ablačinskas

Mokytojo ir mokinio vaidmenys "racionalaus komunikavimo" paradigmos ir šiuolaikinio ugdymo/si sąsajų paieškoje

Vaiva Diržinauskytė

Paauglių išgyvenimai klausantis mėgstamą muziką

Danguolė Gervytė

Asumpcionistinės mokyklos transformacija: Europos atvejis

Himeesoros Irene Tjatjitua Kaimu

A methodological framework for Quality Assurance of Higher education institutions in Namibia

Daiva Treinienė

Vyresnio amžiaus žmonių studijų prieinamumas aukštojoje mokykloje

Lina Nikitinaitė

Neverbalinės komunikacijos strategijos efektyviam suaugusiųjų mokymuisi

Gitana Naudužienė

Studentų emocinio intelekto ugdymas studijų procese

Rimvydas Augutavičius

Socialinės rizikos šeimose formuojamas sociokultūrinis vaikų elgesenos paveldimumas

Dalius Bitaitis

Darbų saugos kultūros formavimo modelis bendro lavinimo mokykloje

Giedrė Tamoliūnė

Doktorantūros vadovo vaidmuo ir parama doktorantūros studentų profesiniam tobulėjimui.

Agnė Sūnelaitytė

Intelektinė lyderystė aukštajame moksle: akademinio personalo vaidmenys.

Eglė Pranckūnienė

Išorinė pagalba mokyklų tobulinimui.

Marius Kalinauskas

Informacinėmis komunikacinėmis technologijomis grįsto žaidybinimo taikymas suaugusiųjų neformaliajame švietime.

Eglė Selevičienė

Universitetinių užsienio kalbos studijų projektavimas, integruojant antrosios kartos saityno įrankių modelius.

Asta Januškevičiūtė

Verslumo kompetencijos ugdymo modelis edukologijos krypties universitetinėse studijose, grįstas interaktyvių mokymo(si) metodų taikymu.

Alė Murauskienė

Inovacijomis grįsto pedagogų praktinio rengimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas.

Raminta Čyplytė

Kultūrinis ugdymas jaunimo liaudiško šokio kolektyve.

Sandra Kairė

Mokymasis per kultūrinių susidūrimų patirtį Lietuvoje: laikinai gyventi atvykusio kitataučio jaunimo grupės atvejis.

Cristiana Barbierato

Autoriteto ir laisvės santykis ugdant mokinio asmenybę: Luigi Giussani paradigma.

Virginija Bortkevičienė

Socialinės partnerystės aukštajame moksle: pasiūlos ir paklausos poreikio reguliavimas.

 

Daiva Abromavičienė

Ugdymo(si) proceso dalyvių įsitraukimas į profesinio mokymo organizacijos kaitą diegiant technologijomis grindžiamą mokymą(si)

 

Silva Lengvinienė

Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybių sąsajos su gyvenimo kokybe.

 

Judita Kasperiūnienė

Savaiminis mokymasis kaimo bendruomenėse naudojant socialinius tinklus.

 

Kristina Šiožinienė

Lietuvos švietimo politikos kaita demografiniu, ekonominiu, socialiniu aspektais.

 

Egidijus Stancikas

Socialinių kompetencijų svarba andragogo profesinėje veikloje.

 

Daiva Penkauskienė

Studentų kritinio mąstymo ugdymo(si) patirtis

 

Neringa Kurapkaitienė

Savanoriška veikla kaip suaugusiųjų neformalaus ugdymosi priemonė.

 

Viktorija Mažeikienė

Kritinis raštingumas universitetinėse studijose: medijų tekstų suvokimas ir analizė

 

Jūratė Grubliauskienė

Visuomenės sveikatos ugdymo modeliavimas kaip prielaida vaikų ir jaunimo sveikatos kultūros stiprinimui.

 

Rasa Jokūbaitė

Tėvų bendravimo su paaugliais stilius kaip jų rizikingos elgsenos internete įveikimo veiksnys.

 

Simona Bieliūnė

Vaikų socializacijos centrų kultūros ir ugdytinių socializacijos sąryšingumo modeliavimas.

 

Simona Kontrimienė

Akademinio jaunimo dvasingumas ir jo ryšys su auklėjimo patirtimi.


 

Ramutė Rimkienė

Kolegijos bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentų profesinio identiteto vystymas/is.

 

Gintaras Arbutavičius

Technologijomis grindžiamo mokymosi integracija verslo įmonėse.

 

Simona Paulikienė

Veiksmingos mentorystės kompetencijų įgijimas ir vystymas: slaugos studijų atvejis.

Aušra Kolbergytė

Socialinio darbo studentų individualaus konsultuojamojo ugdymo kompetencijos įgijimo modeliaviavimas.

 

Valdonė Šaulienė

13-16 metų paauglių modernios lietuvybės ugdymas/is globalizacijos iššūkių kontekste.

 

Giedrė Paurienė

Pedagogų profesinės kompetencijos ugdymasis savaiminiu mokymusi.

 

Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė

Socialinių medijų naudojimo universitetinių studijų procese tendencijos.

Olga Iljina

Socialinis teisingumas mokykloje ir jo įtaka mokiniu profesiniam tapatumui.

 

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt