Disertacijos

Reikalavimai daktaro disertacijai

1. Rekomenduojama daktaro disertacijos apimtis – 4–10 autorinių lankų (vienas autorinis lankas – 40 000 spaudos ženklų).

2. Disertacijoje turi būti tokios pagrindinės dalys:

2.1. Įvadas. Jame pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas darbo aktualumas, tikslas, uždaviniai, darbo naujumas ir jo reikšmė, pateikiami ginamieji disertacijos teiginiai. Rekomenduojama įvado apimtis – iki 3 puslapių.

2.2. Tyrimų apžvalga. Joje turi būti aprašyti disertacijos tema Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai ir parodyta, koks yra disertacijos autoriaus indėlis į nagrinėjamą problematiką.

2.3. Darbo metodologija. Pateikiama darbo metodologija ir (arba) metodai, įvertinamas naudotų metodų patikimumas ir taikymo ribos.

2.4. Tyrimų rezultatai. Pateikiami gautieji tyrimų rezultatai, jie apibendrinami, įvertinamas jų patikimumas ir santykis su kitų tyrėjų rezultatais.

2.5. Išvados. Jose turi atsispindėti ginamieji disertacijos teiginiai ir būti pateikti  disertacijos įvade suformuluotų uždavinių ar problemų sprendimai.

2.6. Naudotos (cituotos) literatūros sąrašas.

2.7. Prieš įvadą gali būti numatyta padėka rengiant mokslinį darbą.

3. Doktorantas turi parengti disertacijos išsamią santrauką lietuvių arba užsienio kalba. Jeigu disertacija parašyta lietuvių kalba, santrauka rengiama užsienio kalba su išsamia reziumė lietuvių kalba. Jeigu disertacija parašyta užsienio kalba, santrauka rengiama lietuvių kalba su išsamia reziumė užsienio kalba. Santraukos viena kalba apimtis – ne mažiau kaip vienas autorinis lankas.

3.1. Santraukoje turi būti apibrėžta disertacijoje nagrinėjama mokslo problema, išdėstyti mokslo darbo tikslai ir uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, tyrimų metodika, svarbiausi rezultatai ir jais pagrįstos doktoranto ginamos išvados, pateiktas doktoranto mokslo straipsnių disertacijos tema sąrašas ir trumpos žinios apie doktorantą.

3.2. Santraukos pabaigoje pateikiamas disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas, nurodant žurnalo (leidinio) pavadinimą, metus, tomą, puslapius ir bendraautorius. Santraukoje pateikiamose žiniose apie disertantą turi būti duomenys apie jo studijas aukštojoje mokykloje, įgytą kvalifikaciją, darbo veiklą, stažuotes užsienio mokslo ir studijų institucijose.

4. Disertacijos titulinio lapo pirmasis puslapis turi atitikti 1 priedo 1 pavyzdį. Pirmajame puslapyje nurodoma:

4.1. institucija, kurioje ginama daktaro disertacija;

4.2. disertanto vardas ir pavardė;

4.3. disertacijos pavadinimas;

4.4. tekstas „Daktaro disertacija“;

4.5. mokslų sritis ir mokslo kryptis, mokslo krypties kodas.

4.6. vieta (miestas) ir metai.

5. Disertacijos titulinio lapo antrasis puslapis turi atitikti 1 priedo 2 pavyzdį. Antrajame puslapyje nurodoma:

5.1. disertacijos rengimo laikotarpis ir vieta bei doktorantūros teisės vykdymo teisinis pagrindas;

5.2. jei disertacija ginama eksternu, įrašomi žodžiai „Disertacija ginama eksternu“;

5.3. disertanto mokslinis vadovas ir konsultantas(-ai) (jeigu  yra). Žinios apie vadovą ir konsultantą(-us) rašomos šia tvarka: einamos pedagoginės/mokslo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, pagrindinė darbovietė (visas pavadinimas), mokslo sritis, kryptis ir jos kodas. Jeigu disertanto vadovas pakeistas, nurodomas ir ankstesnis vadovas, jo darbo laikotarpis.

6. Disertacijos santraukos titulinio lapo pirmasis puslapis turi atitikti 1 priedo 3 pavyzdį. Jame nurodoma:

6.1. institucija, kurioje ginama daktaro disertacija;

6.2. disertanto vardas ir pavardė;

                      6.3. disertacijos pavadinimas;

6.4. tekstas „Daktaro disertacijos santrauka“;

6.5. mokslų sritis ir mokslo kryptis, mokslo krypties kodas. Jei doktorantūros teisė suteikta mokslo šakai, nurodoma ir mokslo šaka bei jos kodas;

6.6. vieta (miestas) ir metai.

7. Disertacijos santraukos titulinio lapo antrasis puslapis turi atitikti 1 priedo 4 pavyzdį. Jame nurodoma:

7.1. disertacijos rengimo laikotarpis ir vieta bei doktorantūros teisės vykdymo teisinis pagrindas;

7.2. jei disertaciją ginama eksternu, įrašomi žodžiai „Disertacija ginama eksternu“;

7.3. disertanto mokslinis vadovas ir konsultantas(-ai) (jeigu  yra). Žinios apie vadovą ir konsultantą(-us) rašomos šia tvarka: einamos pedagoginės/mokslo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, pagrindinė darbovietė (visas pavadinimas), mokslo sritis, kryptis ir jos kodas. Jeigu disertanto vadovas pakeistas, nurodomas ir ankstesnis vadovas, jo darbo laikotarpis;

7.4. disertacijos gynimo tarybos pavadinimas;

7.5. disertacijos gynimo tarybos pirmininkas ir nariai. Žinios apie tarybos narius rašomos šia tvarka: einamos pedagoginės/mokslo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, pagrindinė darbovietė (visas pavadinimas), mokslo sritis, kryptis ir jos kodas;

7.6. disertacijos gynimo data ir vieta (su adresu);

7.7. disertacijos santraukos išsiuntinėjimo data;

7.8. institucijos, kurių bibliotekose galima peržiūrėti disertaciją.

8. Jei daktaro disertacija ar jos santrauka parašyta užsienio kalba, turi būti pridėtas antrasis titulinis lapas lietuvių kalba. Rekomenduojami tokie lietuviškų terminų atitikmenys užsienio kalbomis:

8.1. Daktaro disertacija – Doctoral dissertation (anglų kalba) – Doktordissertation (vokiečių kalba) – Thèse de doctorat (prancūzų kalba) – Докторская дисcертация (rusų kalba).

8.2. Daktaro disertacijos santrauka – Summary of doctoral dissertation (anglų kalba) – Zusammenfassung der Doktordissertation (vokiečių kalba) – Résumé de la Thèse de Doctorat (prancūzų kalba) - Резюме докторской диcсертациu (rusų kalba).

 

Edukologijos mokslo krypties doktorantų temų ir vadovų suvestinė 2011m.:

Edukologijos mokslo krypties doktorantų temų ir vadovų suvestinė 2012m.:

Edukologijos mokslo krypties doktorantų temų ir vadovų suvestinė 2013m.:

Edukologijos mokslo krypties doktorantų temų ir vadovų suvestinė 2014m.:

Edukologijos mokslo krypties doktorantų temų ir vadovų suvestinė 2015m.:

 

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt