Priėmimas į studijas

Klaipėdos, Mykolo Romerio, Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Aveiro universitetų edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamento išrašas:

1. Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą doktorantai priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

2. Valstybės finansuojamas doktorantūros vietas edukologijos mokslo kryptyje Doktorantūros institucijoms paskirsto Švietimo ir mokslo ministerija.

3. Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki priėmimo į doktorantūrą paskelbimo skelbiamas disertacijų tematikų konkursas ir doktorantų vadovų konkursas. Tematikos turi atitikti Doktorantūros institucijų vykdomų mokslinių tyrimų kryptis. Konkurso tvarką ir sąlygas tvirtina Komitetas.

4. Jeigu tematiką ar vadovą siūlo ne Doktorantūros institucija, tai ši institucija turi pateikti oficialų patvirtinimą dėl doktorantūros studijų finansavimo užtikrinimo.

5. Konkursą organizuoja Administruojančio universiteto Mokslo tarnyba, o jį vykdo Komitetas. Komiteto konkurso tvarka atrinktų Doktorantūros institucijų disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų sąrašas įforminamas Komiteto protokolu, kurį pasirašo Komiteto pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Komitetas disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų konkurso posėdžio protokolą pateikia Administruojančio universiteto Mokslo tarnybai, kuri yra atsakinga, kad konkurso metu atrinktų disertacijų tematikų sąrašas būtų paskelbtas Doktorantūros institucijų tinklalapiuose.

6. Doktorantūros institucijos Komiteto teikimu skelbia priėmimo į doktorantūrą atvirą konkursą ir stojimo sąlygas. Konkursas vykdomas atskirai Doktorantūros institucijų tematikoms.

7. Pretendentas gali pateikti prašymą Doktorantūros institucijos vadovo vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse kiekvienos Doktorantūros institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau dviejų), reikia pateikti tokius dokumentus:

7.1. magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas/ priedėlis (originalus ir kopijas, originalai iš karto grąžinami); Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;

7.2. edukologijos mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;

7.3. gyvenimo aprašymą;

7.4. mokslo darbų sąrašą ir darbų atspaudus;

7.5. kitus priėmimo į doktorantūrą sąlygose nurodytus dokumentus.

8. Priėmimo į doktorantūrą konkursas vyksta kartą per metus. Priėmimo konkursą organizuoja Administruojančio universiteto Mokslo tarnyba, o jį vykdo Komitetas. Konkurso tvarka atskirai priimama į edukologijos mokslo krypties Doktorantūros institucijų tematikas. Į pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.

9. Su asmenimis, konkurso tvarka atskirai priimamais į edukologijos mokslo krypties nuolatines ir ištęstines doktorantūros studijas, Doktorantūros institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys pasirašo nustatytos formos dvišales sutartis.

10. Stojančio į doktorantūrą atrankos kriterijai yra:

10.1. publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką;

10.2. stojančiojo studijų magistrantūroje ar vienpakopėse aukštosiose studijose įvertinimų ir baigiamojo darbo vidurkis;

10.3. užsienio kalbų mokėjimas;

10.4. mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas kiekvienai pasirinktai tematikai;

10.5. mokslinio tyrimo projektas;

10.6. motyvacinis pokalbis;

10.7. kiti Komiteto patvirtinti kriterijai.

11. Atrankos kriterijai, jų svorio koeficientai ir konkursinio balo skaičiavimas Komiteto protokolu tvirtinami kiekvienais mokslo metais.

12. Vadovaujantis atrankos kriterijais Komitetas įvertina pretendentus balais ir sudaro prioritetines eiles Doktorantūros institucijų tematikoms pagal aukščiausią konkursinį balą. Šie konkursiniai pretendentų sąrašai ir sprendimas dėl siūlymo priimti arba nepriimti į doktorantūrą įforminami Komiteto protokolu. Jį pasirašo Komiteto pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Komitetas posėdžio protokolą pateikia Administruojančio universiteto Mokslo tarnybai.

 

Priėmimo į edukologijos doktorantūros studijas 2012 m. sąlygos ir tvarka:

Priėmimo į edukologijos doktorantūros studijas 2013 m. sąlygos ir tvarka:

Priėmimo į edukologijos doktorantūros studijas 2014 m. sąlygos ir tvarka:

Priėmimo į edukologijos doktorantūros studijas 2015 m. sąlygos ir tvarka:

 

 

 
Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt